Twee derde van de kinderen en jongeren die buiten het onderwijssysteem vallen, komen niet in de statistieken voor

0
Nieuws

Door ouderverenigingen en belangenorganisaties is in kaart gebracht dat er in Nederland 1500-20000 leerlingen thuis zitten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toont de cijfers echter op een veel lager niveau. In een rapport van Drs. Kim Castenmiller komt naar voren dat dit met name te maken heeft met de manier waarop OCW thuiszitters telt en het feit dat deze een thuiszitterspact gesloten had met als doel nul thuiszitters in Nederland in 2020. 

Het OCW telt een thuiszitter als een leerling die langer dan drie maanden aaneengesloten thuis zitten zonder (passend) onderwijs. Kortstondig thuis zitten vanwege bijvoorbeeld een leerplicht vrijstelling, gebrek aan passend onderwijs etc. worden niet meegeteld. In aanvulling hierop komen de leerlingen bij die niet geregistreerd zijn als thuiszitter nog bij. Deze groep leerlingen die buiten het onderwijssysteem vallen worden ook wel ‘verborgen thuiszitters’ genoemd. 

Castenmiller noemt in haar artikel dat sinds het thuiszitterspact uit 2016 het aantal thuiszitters gestegen is. Zij vertelt dat dit komt doordat de focus verkeerd ligt. De focus ligt volgens haar namelijk op het terugdringen van verzuim en niet op waar deze kinderen en jongeren behoefte aan hebben. Zij legt uit dat deze vraag niet gesteld wordt omdat het antwoord meestal vraagt om aanpassingen die haaks staan op het onderwijssysteem.

“Het is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.”

Castenmiller, ‘Staat van de thuiszitters’

Veel belangenorganisaties en ouderverenigingen zetten zich op dit moment in voor recht op onderwijs. Zo is er de onderwijsafaire die veel aan het licht brengt wat betreft het gebrek aan passend onderwijs en is er de vereniging Boze ouders die elkaar leerden kennen door via sociale media tips en informatie te delen over passend onderwijs en zich daarbij verbaasden over de gang van zaken hieromtrent. 

In Nederland is er naast dat recht op onderwijs, afkomstig uit het Internationale verdrag voor de rechten van het kind (art. 28), ook opgenomen dat dat onderwijs zich richt op de ‘zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind’ (artikel 29). In ons land bestaat tegelijkertijd sinds 1900 de leerplicht. Van alle kinderen en jongeren die buiten het schoolsysteem vallen wordt er veel gedaan om de leerplicht om te zetten in een leerrecht, waarbij iedere leerling passend onderwijs kan krijgen. 

Bronnen: Staat van de thuiszitters, Balansdigitaal, Rijksoverheid, OCW

Iedereen is welkom bij Interteach. Wij kunnen vanwege onze leermethoden en onderwijssysteem het onderwijsprogramma namelijk passend aanbieden. Zo hoeven leerlingen niet uit te vallen en kunnen zij volwaardig onderwijs volgen. Dit biedt een belangrijke basis voor de toekomst. Geen enkel kind is gemiddeld en maatwerk is daarom de standaard bij Interteach.  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

X