Praktische informatie

 

Communicatie met ouders
Interteach vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun kind. Vóór een definitieve inschrijving nodigen we iedere ouder uit voor een persoonlijk gesprek en informeren we ouders over het Interteach concept. Vier keer per jaar bespreken we de voortgang van het kind met iedere ouder, waarbij de voorkeur uitgaat om het kind hierbij te betrekken.
Deze gesprekken kunnen zowel op de onderwijslocatie plaatsvinden, maar ook in de thuissituatie of via ons digitaal communicatieplatform. Ouders kunnen te allen tijde de voortgang van het onderwijsproces inzien via ons leerlingvolgsysteem.

Schooltijden en vakanties
Interteach volgt de vakanties zoals in het betreffende land te doen gebruikelijk. Wel biedt Interteach de mogelijkheid om tijdens vakantieperiodes tóch lessen te volgen. Een en ander in overleg met de ouder(s). Tevens biedt Interteach de mogelijkheid aan ouders om gedurende het schooljaar op vakantie te gaan terwijl hun kind(eren) toch lessen volgen.

Sociale en fysieke veiligheid
We willen dat alle kinderen iedere dag met plezier naar school gaan! Dit kan alleen als kinderen zich geaccepteerd, veilig en vertrouwd voelen. We hanteren een actief veiligheidsbeleid ten aanzien van de sociale en fysieke veiligheid. Daarnaast hanteren we ook een anti-pestprotocol, waarin is vastgelegd dat we pestgedrag niet accepteren, maar ook hoe we handelen bij voorkomend gedrag. We vinden het belangrijk dat kinderen een open houding hebben voor verschillen en dat iedereen respectvol met elkaar leert omgaan. En even belangrijk is het dat kinderen leren omgaan met en opkomen voor zichzelf. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen en stimuleren maken we gebruik van de methode 'Zien'.

Privacy-reglement
Interteach houdt zich aan de privacywetgeving zoals deze in het betreffende land geldt.

Klachtenregeling
Interteach heeft een eigen klachtenregeling zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Inspectie
Omdat Interteach kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgt, zijn onderwijsinspecteurs van harte welkom on zich hiervan te overtuigen.

 

Meer weten?

Afspraak maken?

 

Waarom Interteach?

 
 
  • Onderwijs zó aangeboden aan uw kind, waardoor het leerrendement het hoogst is.
  • Persoonsgericht onderwijs.
  • Lessen worden altijd verzorgd door zeer ervaren leerkrachten en (vak)docenten.
  • Uitgebreid curriculum(programma) incl. Engels en Spaans.
  • Kleine groepen, waardoor veel persoonlijke aandacht voor uw kind.
  • Basisonderwijs - Vanaf € 15,- per dag
  • Voortgezet onderwijs - Vanaf € 20,77 per dag