Kwaliteitsaspecten van ons onderwijs

 

Organisatie
Werken in units
Omdat vooral gekeken wordt naar de behoefte en leerstadium van het kind, wordt niet een standaard klassensysteem gehanteerd, maar worden kinderen in units geplaatst. Zo kan een kind van bijv. 6 jaar heel goed zijn in rekenen en daardoor i.p.v. bij leeftijdsgenoten bij 9 of 10 jarigen lessen volgen. Terwijl diezelfde leerling mogelijk met taal een achterstand heeft en daarom met 4 jarigen taallessen volgt. Mede hierdoor is de effectieve en efficiënte leertijd vele malen groter dan in de andere vormen van het onderwijs.

Het team
Het vaste team bestaat uit gekwalificeerde medewerkers die beschikken over de juiste competenties. De leerkrachten die het onderwijs verzorgen in het Engels beschikken over ‘native speaker skills’. Om het brede aanbod wat Interteach biedt mogelijk te kunnen maken, wordt nauw samengewerkt met vakdocenten en externe partners uit verschillende disciplines.

Maatwerk
Eerst volgt een uitgebreide intake, zodat we vanaf het begin maatwerk kunnen leveren en aansluiten bij wat het kind kan, nodig heeft en waar we kunnen uitdagen. Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelplan met persoonlijke doorgaande leerlijnen. Doelen kunnen via verschillende manieren van leren worden bereikt, waarbij een variëteit aan didactische werkvormen worden aangeboden. Interteach past het onderwijs aan het kind aan in plaats van andersom. De ontwikkeling wordt door professionals systematisch gevolgd en vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsdossier. Dit dossier is te allen tijde beschikbaar voor inzage door ouders.

Persoonlijke ontwikkelingsgerichte feedback
Een persoonlijk programma kent op het kind afgestemde verplichte onderdelen en zelfgekozen onderdelen met aandacht voor de totale ontwikkeling. Onderzoek heeft bewezen dat het geven van directe ontwikkelingsgerichte feedback tijdens het leerproces het meeste effect heeft op de leerprestaties van een kind. Doordat we werken in units is er volop tijd voor het geven van die feedback en het samen constant evalueren van het leerproces.

Mogelijkheden van e­-learning
Door uitstekende digitale mogelijkheden van Interteach kunnen kinderen ook thuis instructies volgen en een afgestemde hoeveelheid oefen-­ en verdiepingsstof verwerken.
We leren kinderen werken met nieuwe vormen van informatieverwerking en zetten hierbij geavanceerde communicatiemethoden in. We bereiden de kinderen voor op de digitale samenleving en maken kinderen mediawijs.

Sturing en zelfsturing van het leerproces
We willen dat kinderen begrijpen wát ze leren en weten hoe ze kun kennis en vaardigheden kunnen toepassen. De leerkracht/(vak)docent stemt zijn rol af op het kind met zijn of haar persoonlijk leerdoel. Daarnaast vormt multimedia een belangrijk hulpmiddel om kennis te verwerven en vaardigheden te oefenen en automatiseren.
De begeleiding wordt zorgvuldig afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Dit kan per kind, maar ook per situatie verschillend zijn. De regie kan bij de leerkracht/(vak)docent, maar ook bij de leerling zelf liggen, waarbij de leerkracht/(vak)docent uiteraard wel het voortgangsproces en de kwaliteit bewaakt.

 

Diagnostiek en advies
We hanteren een kwaliteitscyclus die past bij onze visie op leren en ontwikkelen. We meten niet louter de kwaliteit, maar er wordt handelingsgericht gewerkt, waarbij kinderen systematisch worden gevolgd door middel van observaties, het voeren van diagnostische gesprekken en toetsen. De school werkt samen met externe partijen voor die leerlingen die extra hulp en/of aanvullende begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal.

 

Leerlingvolgsysteem.
Werken met een digitaal kindportfolio
Het digitaal kindportfolio is een persoonlijk ontwikkelingsdossier waarin staat beschreven ‘wat met het kind is besproken’. Het is een middel waardoor kinderen hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. In het kindportfolio wordt de persoonlijke leerroute vastgelegd en worden doelen opgesteld. Aan de hand van het portfolio worden coachgesprekken met het kind gevoerd.

In het digitale leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem van Interteach wordt bijgehouden ‘wat over het kind gaat’. Om de ontwikkeling van een kind goed te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van observaties, methode gebonden toetsen en gestandaardiseerde toetsen. Alle gegevens en resultaten worden vastgelegd in ons leerling volgsysteem.

 

Meer weten?

Afspraak maken?

 

Waarom Interteach?

 
 
  • Onderwijs zó aangeboden aan uw kind, waardoor het leerrendement het hoogst is.
  • Persoonsgericht onderwijs.
  • Lessen worden altijd verzorgd door zeer ervaren leerkrachten en (vak)docenten.
  • Uitgebreid curriculum(programma) incl. Engels en Spaans.
  • Kleine groepen, waardoor veel persoonlijke aandacht voor uw kind.
  • Basisonderwijs - Vanaf € 15,- per dag
  • Voortgezet onderwijs - Vanaf € 20,77 per dag